"చేయి చేయి కలుపుదాం, కలిసి ప్రగతి సాధిద్దాం"

డా. హరిణి , (పౌండర్ - మెంబర్)